Şirketlerde Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim konusunda, literatürde farklı tanımlamalara gidilmiştir. Türkiye’de “corporate governance” kavramının, Türkçe karşılığı olarak; 2000’li dönemlerin başlarında, “kurumsal yönetim” kavramları sık kullanılmıştır. Kurumsal yönetim kavramı, tüm ekonomik birimlerce kabul görmeye başlanmış; yapılan hukuki, idari, akademik çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır.

Kurumsal Yönetim ve İşleyişi

Kurumsal yönetim, bir şirketin; ortaklar, yönetim kurulu, çalışanlar, tedarikçiler ve toplumla olan ilişkilerinin yürütülmesidir. Şirketin, tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerinin; şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi planlanır.

Dar anlamda kurumsal yönetim tanımında; pay sahiplerinin haklarının, şirket tarafından tanınması esas alinir. Bu hakların, pay sahipleri tarafından etkin şekilde kullanılmasına olanak sağlayacak sistemlerin kurularak; şirketin yönetilmesi önemlidir. Şirketlerde bu konuda sorumlu organ, şirketin yönetim kuruludur.

Kurumsal yönetim kavramı, geniş olarak tanımlandığında ise; kurumsal yönetim, yalnızca yönetim kurulu faaliyetleri olarak görülmemektedir. Geniş anlamıyla, kurumsal yönetim; yönetim kurulu, pay sahipleri, şirket üst düzey yönetimi arasındaki ilişkileri düzenleyen sistemdir.

OECD, kurumsal yönetimin; makroekonomi politikaları ile ürün ve faktör piyasalarındaki rekabet derecesini de içine aldığını belirtir. Yani, kurumsal yönetimin; oldukça geniş bakış açısının bir parçası olduğunu ifade etmektedir.

Kurumsal yönetimin çerçevesi; hukuk, çeşitli regülasyonlar ve kurumsal ekosisteme bağlı olarak da farklı şekillerde çizilebilir. Buna ek olarak; iş etiği, çevresel ve toplumsal sorumluluklarla ilgili kurumsal farkındalıklar da; yönetime dahildir. Bu gibi şeyler, şirketin uzun vadeli başarısını ve de itibarını etkileyecek kavramlar arasındadır.

Şirketlerde Kurumsal Yönetimin Temel İlkeleri

Kurumsal yönetim; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ile sorumluluk olmak üzere; dört ilke üzerinde inşa edilir. Bu ilkeler bir şirketin, sadece finansal sonuçları ile ilgilenmez. Tüm paydaşlara ve topluma katma değer yaratacak biçimde bir yapı oluşturabilmesine de yardımcı olur.

1). Adillik

Şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde, pay sahiplerine eşit davranılmasını ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade etmektedir.

2). Şeffaflık

Ticari sır niteliğinde, henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere; şirketle ilgili bilgilerin, kamuya duyurulması yaklaşımıdır. Bilgilerin; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir şekilde; kamuya duyurulması gerekir. Bu bilgilere, finansal ya da finansal olmayan bilgilerin hepsi dahildir. Şeffaflık, firmaların işleyişi açısından; önemli bir ilkedir.

3). Hesap Verebilirlik

Yönetim kurulu üyelerinin, şirket tüzel kişiliğine ve de pay sahiplerine karşı olan; hesap verme zorunluluğunu tanımlamaktadır.

4). Sorumluluk

Şirket yönetiminin, şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerin mevzuata, sözleşmelere, şirket içi düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesini ifade eder.

Yorum Yapın & Soru Sorun