İstanbul Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar Avukat

İstanbul Küçükçekmece Avukat

Av. Mustafa Bulut, İstanbul Küçükçekmece avukatı olarak özellikle KVKK uyarınca kişisel verilerle ilgili dava ve her türlü süreçlerin yürütülmesinde görev almaktadır. Bilişim hukuku hem Türkiye’de hem de Dünya’da gelişme göstermektedir. Bunun başlıca nedeni teknolojinin gelişmesidir. Teknolojinin gelişmesi ile kişilerin kişisel verileri sanal dünyada dolaşmaktadır. Bu verilerin korunması için uluslararası girişimler olduğu gibi ulusal çalışmalar da vardır. KVKK bu konudaki esaslı çalışmadır.

KVKK uyarınca KVKK Kuruluna kişisel verilerle ilgili başvuru yapılabilmektedir. İstanbul avukatı olan Av. Mustafa Bulut bu konuda müvekkile vekaleten kurula başvuruları gerçekleştirmektedir. Kurula başvuru ile suç unsuru varsa bu suçtan adli makamların haberdar edilmesi veya şikâyete bağlı bir suçsa şikâyetin gerçekleştirilmesi için müvekkile yol gösterilmesi hukuk ve danışmanlık hizmetinin bir görünümüdür.

Kurulun kararında önemli rol oynayacak delillerin ise sunulmasını ve ikameden önceki değerlendirmesini yine İstanbul Küçükçekmece avukatı olarak Av. Bulut yapmaktadır. Kurul kararının müvekkil lehine sonuçlanmaması nedeniyle adli süreçlerin başlatılması da vekaleten gündeme gelecektir.

İstanbul Başakşehir İşçi Avukatı Avukatları

Başakşehir işçi avukatı İstanbul avukatları arasında olan avukatlardandır. Uzman işçi avukatı, işçi-işveren uyuşmazlıklarında önemli bir sorumluluk yüklenmektedir. Fakat uyuşmazlıkların yanı sıra işçi veya işveren sendikalarında işçi avukatı / işveren avukatı hukukî yardımı alınabilir.

Sendikalara hukukî hizmet veren avukatların uzman iş avukatı olmasında fayda vardır. Çünkü sendikalar yalnızca iş ile ilgili kurulabilir, dolayısıyla tek çalışma alanı olan bu kuruluşların İstanbul Başakşehir İşçi avukatı avukatlarına ihtiyaçları vardır.

İstanbul işçi avukatları işçinin uğramış olduğu zararların tazmin edilmesi için dava açar. Bunlar meslekten yoksun kalma tazminatı, iş görmemezlik tazminatı, ayrımcılık tazminatı, sendikal tazminat, ihbar tazminatı gibi tazminatlardır. Bunların yanında maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulması da olasıdır. İşçinin işe iade davası, boşlukta geçen ücretin tazmini, kıdem tazminatı da işçinin diğer tazminat haklarındandır.

Başakşehir işçi avukatı tüm bu süreçlerin başlaması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında hukukî bilgisi ile müvekkili lehine hukukî sonuçlar meydana getirmektedir. Av. Mustafa Bulut uzman işçi avukatı olarak uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hizmet vermektedir.

İstanbul Avcılar Ceza Avukatı Avukatları

İstanbul Avcılar avukatı esasında Avcılar bölgesinde işlenen suçlarla ilgilenmekte olup İstanbul’da görülen tüm ceza iş ve davalarında ceza avukatı hukukî desteğini verebilir.

İstanbul Avcılar ceza avukatı ceza soruşturma ve kovuşturmasında görev alabilecektir. Suç ve cezaların yalnızca Türk Ceza Kanunu’nda değil özel kanunlarda da düzenlenmesinden sebep müvekkillerin eylemlerinden önce İstanbul ceza avukatına başvurup hukukî değerlendirme talep etmesi olağan ve yararlıdır.

İstanbul Avcılar ceza avukatı Avrupa yakasındaki iş ve davalara bakabileceği gibi Anadolu yakasındaki ceza davaları ve işlerine de bakabilir. Anadolu ceza avukatı avukatlarıyla Avukatlık Kanunu uyarınca yardımlaşma ile Avcılar ceza avukatı iş birliği kurulabilir.

Ceza yargılamasında Bankacılık Kanunu’nda bulunan suçlar, İcra ve İflas Kanunu’nda bulunan suçlar, Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nda bulunan suçlar, Türk Ticaret Kanunu’ndaki suçlar, Terörle Mücadele Kanunu’ndaki suçlar ve özel kanunlardaki diğer suçlar gündeme gelebilir. Suç ve cezalara ilişkin Uzman Avcılar ceza avukatı yardımıyla yargılama ve soruşturma sürecinin geçirilmesi müvekkil lehine büyük yarar sağlayacaktır.

İstanbul Başakşehir Avukatı Avukatları Tavsiye

Hukukî ilişkilerin zaman içerisinde gelişmesi, çok çeşitli hale gelmesi ve kişiler arasında bir de fazla büyük sorumlulukları barından yükümlülükler yüklemesi hukuk yaşamında birtakım tedbirlerin, kurumların gelişmesine sebep olmuştur. Bunların başında kişilerin zararları asgari seviyede tutma saikinin varlığından kabul sigortalar gelir.

Sigorta hukuku İstanbul Başakşehir avukatı avukatları tarafından büyük yükümlülükler halinde işletilmesi gereken bir kurum olarak tavsiye edilmektedir. Sigorta, bir taşınır mal için olabileceği gibi taşınmaz mallar için de olabilir, hatta bir kimsenin kendi vücut bütünlüğünü ve sağlığını sigortalatması da gündeme gelebilir.

Yüksek değerli mallar hakkında tasarrufta bulunan kişiler doğal olarak tasarruflarını güvence altına almak istemektedir. Bu sebepten ötürü bu tasarruflara konu olan şeylerin sigortalamasını yapmaları gündeme gelmektedir. Fakat sigorta hukukunda sigortanın ne için yapıldığına bakılmaksızın sigorta şirketi, sigortalı ve sigortadan menfaat elde edecek olan ilgililer arasında hukukî uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. İstanbul sigorta avukatı bu uyuşmazlıkları çözmede müvekkillere fayda sağlamaktadır.

Ayrıca İstanbul Başakşehir sigorta avukatı ile uyuşmazlıkların asgari düzeyde olması için sigorta poliçesinin hazırlanması aşamasında hukukî destek alınması müvekkil lehine olacaktır.

İstanbul Küçükçekmece En İyi Avukat

İstanbul Küçükçekmece en iyi avukatı, Küçükçekmece adliyesi ve yakın adliyelerin çevresinde faaliyet gösteren avukatlardandır. Fakat bahsi geçen çevrede faaliyet gösteren avukatlar, İstanbul’un her yerindeki dava ve hukukî işleri takip edebilir.

En iyi Küçükçekmece gayrimenkul avukatı Av. Mustafa Bulut, gayrimenkulle ilgili davalarda uzman bilgisi ile hukukî yardımda bulunur. Kira hukukundan kaynaklı tahliye davası, tapu ve kadastro davaları, taşınmaz satışından kaynaklanan davalar, kat karşılığı inşaat sözleşmesi davası, imar hukuku konusundaki davalar, ipotekten kaynaklı davalar, aile konu şerhinin iptaline ilişkin davalar, istihkak davaları, irtifak hakları davaları Av. Mustafa Bulut’un İstanbul Küçükçekmece en iyi avukat olarak baktığı gayrimenkul davalarından bazılarıdır. Bahsini ettiğimiz davaların sıkı şekil kurallarına bağlanmış olmasından kaynaklı olarak İstanbul en iyi avukat vasıtasıyla çözüme ulaşılmaya çalışılması gerekmektedir. Aksi halde def’i ve itirazların atlanması, hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerinin kaçırılması gündeme gelebilir ve müvekkil aleyhine geri dönülmez sonuçlar elde edilebilir. Fakat hata, hile, ikrah gibi iradeyi sakatlayan hallerin tespiti Avrupa uzman gayrimenkul avukatı yardımıyla ispat edilmesiyle aleyhe doğan sonuçların ortadan kaldırılması mümkündür.

Yorum Yapın & Soru Sorun