İstanbul Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören ve Zeytinburnu Avukatı

İstanbul Bakırköy Avukat

İstanbul adli yerler bakımından Avrupa ve Anadolu yakasındaki yerler şeklinde ayrılmaktadır. Avrupa yakasındaki adli işler daha çok Avrupa yakasında bulunan adliyelerde çözümlenir. Buradaki işlere bakmak için her iki yakadan da İstanbul Avukat hukukî desteği alınabilir. Bunun önünde hukukî bir engel yoktur.

Avrupa yakasındaki hukukî uyuşmazlıklara örneğin: boşanma davaları, işçi alacak davası davaları, tenkis davası, İstanbul ceza davası gibi uyuşmazlıklara bu yer adliyelerinde bakılır. Bakırköy avukat hukukî yardımı Avrupa yakasının genelinde önem arz eden yardımlardandır. Bakırköy en iyi avukat hukukî desteği ile her türlü hukukî uyuşmazlığa çözüm bulunabileceği gibi, ileride doğacak hukukî uyuşmazlıkların önüne geçmek adına sözleşmeler hakkında da görüş alınabilir.

Bakırköy avukat ile Bakırköy Adliyesindeki işlerin ağırlıklı olarak görülmesi gündeme gelebilir. Fakat Bakırköy avukat ile, Kartal adliyesi, Anadolu yakası adliye ile de hukukî işler görülebilir. Tüm bunların yapılması için Bakırköy avukata noter huzurunda vekaletname verilmesi gerekir. Bakırköy avukatın müvekkil ile vekalet ilişkisi doğduğunda, müvekkilin hukukî uyuşmazlıklarına İstanbul avukatın çözüm araması gerekecektir.

İstanbul avukatları İstanbul’un her yerinde hukukî işler görebileceği gibi müvekkile vekalet edip her yer de hukukî iş görebilecektir.

İstanbul Bahçelievler Avukatı Avukatları

Avrupa yakası avukatları, İstanbul Bahçelievler avukatı olarak da ayrılabilmektedir. Bahçelievler avukatı, yakın zamanda şehirleşmenin hızlı görüldüğü bu kentte konut, iskân, imar, gayrimenkul davaları başta olmak üzere boşanma, ceza, işçi, iş, esnaf davaları hakkında çalışmalar yürütür.

Bahçelievler avukatı da olan Mustafa Bulut hukukî süreç sırasında, bu sürecin öncesinde, sürecin sonunda müvekkili ile eksiksiz bir iletişimle sorunları çözümü için önemli sorumluluklar üstlenir.

Avukat Mustafa Bulut, İstanbul avukatı olarak çalışmalarında son derece titiz davranarak, hukuk güncelliğini de dikkate alarak uyuşmazlıklar konusunda, müvekkilinin lehine olan çalışmaları sürdürür.

Bahçelievler avukatı, İstanbul avukatı hukukî yardımında olduğu gibi İstanbul’un çeşitli yerlerinde hukuk danışmanlık hizmeti verebilir.

Bahçelievler avukatı, vergi uyuşmazlıklarında vergi mükelleflerinin vergi mahkemelerinde açılacak olan davalarında hukukî yardım verebilir. Bununla birlikte mali müşavir eliyle yürütülen vergi işlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi ve Anonim şirketlerde zorunlu olan avukatlık hizmeti başta olmak üzere, şirketlere hukukî yardımda bulunulması İstanbul Bahçelievler Avukatı yardımıyla olabilmektedir.

İstanbul Bağcılar Avukatı Avukatları

İstanbul Bağcılar avukatı bağcılar bölgesi başta olmak üzere İstanbul avukat hukukî yardımının yapıldığı her yerde avukatlık hizmeti verebilmektedir. Bağcılar avukatı ceza davaları, miras davaları, suça sürüklenen çocuk hakkındaki davalar, trafik cezası davaları, işçi davaları gibi çok çeşitli alanlarda gerek lisanstaki kazanımlarından olsun gerek sektörel deneyimdeki kazanımlarından olsun donanımlı olması nedeniyle avukatlık desteğinde bulunabilir.  

Ceza davalarında soruşturma aşamasında adli koruma tedbirleri hakkındaki süreçlere itiraz edilmesi, tutukluluk hali varsa bunun ortadan kaldırılması, kovuşturma evresine geçilmeden sürecin müvekkil lehine sona erdirilmesi İstanbul Bağcılar ceza avukatının başlıca görevlerindedir.

Bağcılar ceza avukatı kovuşturma sırasında müvekkil ile güçlü iletişim kurulmasının verdiği sonuçlar uyarınca müvekkilin lehine olabilecek en iyi şekilde sürecin atlatılması konusunda çalışmalar yapar. Bunlar tutukluluk haline itiraz, adli kontrol talebine itiraz olabileceği gibi arama, el koyma, yakalama tedbirlerinde de uzman ceza avukatı, müvekkille doğrudan temasta olarak maddi gerçeğe uygun şekilde müvekkil lehine hukukî işlemlerin yapılmasını temin eder.

Bağcılar miras avukatı, miras hukukundan kaynaklanan tapu iptal tescil davalarında, ortaklığın giderilmesi davasında, tenkis davasında tecrübelidir. Bu davaların sıkı şekil kurallarına bağlı olmasından dolayı uzman miras avukatı ile sürecin yürütülmesinde müvekkil lehine yarar vardır.

İstanbul Esenler Avukatı Avukatları Tavsiye

Esenler avukatı iş avukatı, boşanma avukatı, ceza avukatı, ticaret avukatı ve daha birçok alanda hizmet verebilmektedir. Esenler iş avukatı iş davalarında işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için hukukî yardımda bulunur. Bu süreçte arabuluculuk görüşmelerine katılır, dava dilekçesini hazırlar ve delilleri ikame eder, davanın takibini yaparak müvekkili ile iletişim halinde kalıp danışmanlık hizmetini de ifa eder. İlk derece mahkemesinde karara bağlanan uyuşmazlık hakkında kanun yollarına başvurulması için çalışmaları sürdürmek İstanbul iş avukatının bir diğer yükümlülüklerindendir.

Esenler boşanma avukatı, eşlerin ayrılık veya boşanma süreçlerinde kendilerine danışmanlık hizmeti vererek tavsiyede bulunabilir, iradelerine uygun olarak sürecin yürütülmesinde de önemli sorumluluk üstlenebilir. Dava sürecine girmeden önce aile arabuluculuğu kurumunun işletilmesi ve buna binaen sürecin asgari hasarla atlatılması Esenler avukatı hukukî yardımının kapsamı içerisindedir.

Esenler ticaret avukatı, ticari işletmeler, şirketler, kooperatifler gibi ticari yaşamın özneleri ile ilgili davaları yürütür. Bu davalardan önce ticari yaşamın gerekliliklerine uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması, şirketlerin genel kurul toplantılarının danışmanlık himayelerinde yürütülmesi gibi konularda Esenler avukatının önemi büyüktür.

İstanbul Güngören Avukatı Avukatları

İstanbul Güngören avukatları, İstanbul Avrupa avukatları çalışma yeri ayrımı bakımından Avrupa yakasında yer alan avukatlardandır. Güngören avukatları tahkim, ticaret, fikri ve sınai haklar, deniz hukuku gibi alanlarda üst düzey donanımla faaliyet göstermektedir. Av. Mustafa Bulut İstanbul avukatı olarak Güngören bölgesindeki hukukî uyuşmazlıklara çözüm üretmek için son derece titiz ve müvekkil lehine çalışmalar sürdürmektedir.

Av. Mustafa Bulut tahkim alanındaki uzmanlığı neticesinde tahkim sözleşmeleri ve hakem sözleşmeleri hazırlamada ve tahkim yargılamasında avukat olarak görev almada deneyim sahibi ve müvekkil lehine çözüm odaklıdır.

İstanbul ticaret avukatı olarak çalışmalarını da sürdüren Av. Bulut, kıymetli evrakların iptali, bu evrakların düzenlenmesi gibi hususlar konusunda da uzmandır.

Fikri ve sınai haklar güncel hukuk yaşamında bünyesinde oldukça fazla uyuşmazlığı barındıran bir hukuk dalıdır. Bu konudaki uyuşmazlıkların bu alanda deneyim sahibi olmuş ve uzmanlaşmış avukatlar eli çözümlenmesi gerekir. İstanbul Güngören avukatı olarak Av. Mustafa Bulut bu konudaki sorunlara hukukî bilgisi ile çözüm bulacaktır.

İstanbul Zeytinburnu Avukatı Avukatları

İstanbul Zeytinburnu avukatı olan Av. Mustafa Bulut, icra ve iflas hukuku, idare hukuku alanındaki çalışmaları ile hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İstanbul icra avukatı olarak icra takibinin başlatılması, bu takibe müstenit süreçteki hususlar için çok önemlidir. Dolayısıyla takibin başlatılması uzman icra avukatı vasıtası ile yapılmalıdır. Takibin açılmasından sonraki süreçte icra takibine itiraz edilmesiyle bu itirazın iptali davasının açılması, şikâyet gereken hallerde icra mahkemesine durumun şikâyet edilmesi, haczin gerçekleşmesi ve haczin paraya çevrilip müvekkile nakli gibi aşamalarda İstanbul Zeytinburnu icra avukatı olarak Av. Mustafa Bulut hizmet vermektedir.

İdari yargı konusunda iptal ve tam yargı davaları açılabileceği gibi iptal davası yürütmenin durdurulması istemli de açılabilir. Vergi hukukunu ilgilendiren davalar idari yargıda vergi mahkemelerinde açılır. Dolayısıyla bu davalarının açılması, yürütülmesi ve icra aşamalarında İstanbul vergi avukatı olarak hizmet vermektedir.

Yorum Yapın & Soru Sorun